ປະກອບດ້ວຍວິຊາ: ຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພູມສາດ,,,,,