ສຳລັບນັກສຶກສາ ບໍລິຫານການສຶກສາ

ລາຍວິຊານີ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ເຖິງພື້ນຖານການນຳໃຊ້ໂປແກມ ສຳເລັດຮູບ SPSS ເພື່ອປ້ອນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໃນການຂຽນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ, ວິຊານີ້ປະກອບດ້ວຍ 6 ບົດ

ຫລັກການໃນການບໍລິຫານ, ຂະບວນການບໍລິຫານ, ປະເພດຂອງຫລັກສູດ, ການພັດທະນາຫລັກສູດ, ການນຳຫລັກສູດໄປໃຊ້ແລະການປະເມີນຫລັກສູດ.

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບພາວະຜູ້ນຳ, ຄວາມໝາຍຂອງພາວະຜູ້ນຳ, ທິດສະດີ ແລະແບບ ຂອງຜູ້ນຳ, ຜູ້ນຳກັບຜູ້ບໍລິຫານ, ອຳນາດ ແລະ ອິດທິພົນ, , ພາວະຜູ້ນຳທາງວິຊາການ ໃນໂຮງຮຽນ, ພາວະຜູ້ນຳແບບປະຕິຮູບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນສັດຕະວັດທີ 21.

ການສ້າງຄວາມສຳພັນ,ການບໍລິຫານຄວາມສຳພັນ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ການວາງແຜນຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມ,ການກຳນົດນະໂຍບາຍ,ການວິເຄາະອຸປະສັກແລະການແກ້ໄຂອຸປະສັກຮ່ວມລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບຊຸມຊົນ.