ຊັ້ນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ສຳລັບໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນແຫ່ງຊາດປະກອບມີ 3 ຊັ້ນຮຽນ ຄື ມ5, ມ6 ແລະ ມ7