General Psychology  

ວິຊານີ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຫຼັກການສິດສອນ,ເນື້ອໃນສິດສອນ, ຫຼັກການສຶກສາ, ວິທີສຶກສາ, ການວາງແຜນການສອນ, ຫຼັກສູດການຮຽນ - ການສອນ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ 2001 - 2020, ທັກສະການສອນ, ຮູບແບບການສອນ ແລະ ວຽກງານຄູປະຈຳຫ້ອງ

ວິຊານີ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມະນຸດເພື່ອເປັນການເຂົ້າໃຈເຖິງພຶດຕິກຳຂອງມະນຸດ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ປັດໄຈທີ່ເປັນພື້ນຖານແລະກຳນົດກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມະນຸດ, ສຸຂະພາບຈິດແລະອົງປະກອບທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ, ການປັບຕົວແລະທຳມະຊາດຂອງມະນຸດ, ຄວາມຄຽດ, ມະນຸດສຳພັນແລະການສື່ສານເພື່ອສ້າງມະນຸດສຳພັນ.

ເມື່ອຮຽນຈົບວິຊານີ້ແລ້ວນັກສຶກສາຈະສາມາດ: ອະທິບາຍໄດ້ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງວິຊາຈິດຕະວິທະຍາ, ຊີ້ແຈງໄດ້ເຖິງສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຄົນເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນແລະສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກ, ການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນແລະຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄວາມສຸກ