ວິຊານີ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ສາຍ​ພົວພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ໄວ​ຍະ​ກອນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຄຳ, ຈຳ​ແນ​ກກຸ່ມ​ຄຳ​ຊະນິດ​ຕ່າງໆ, ສຶກສາ​ຄຳ​ທີ່​ເປັນ​ວະລີ ​ແລະ ບັນດາ​ປະ​ໂຫຍ​ກຕ່າງໆ

ວິຊານີ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການ​ນຳ​ໃຊ້​ພາສາ​ລາວ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ ​ແລະ ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ລົງ​ເລິກ​ສີ່​ທັກ​ສະ​ຄື: ການ​ຟັງ, ການ​ເວົ້າ, ການ​ອ່ານ ​ແລະ ການ​ຂຽນ

ວິຊານີ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ອັກສອນ​ທຳ, ອັກສອນ​ທຳ​ທີ່​ໄດ້​ຂຽນ​ຄຳ​ລາວ ​ແລະ ອັກສອນ​ທຳ​ທີ່​ໄດ້​ຂຽນ​ຄຳ​ບາ​ລີ​ຈຳນວນ​ໜື່ງ ​ເຊີ່ງ​ແນ່​ໃສ່​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ອ່ານ ​ແລະ ຂຽນ​ອັກສອນ​ທຳ​ໄດ້.