ເນື້ອໃນສໍາລັບບົດຮຽນແມ່ນເຮົາໃຊ້ສອນສະເພາະນັກສຶກສາພາຍໃນ ຄວກ