ຄູ​ອາຈານ​ແມ່ນ​ມີ​ບົດບາດ​ເປັນຕົ້ນ​ແບບ​ໃຫ້​ນັກຮຽນ, ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ, ສະມາຊິກ ​ແລະ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ. ​ໃນ​ບົດ​ນີ້​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄູ​ອາຈານ​ເຂົ້າ​ໃຈ ​ແລະ ພັດທະ ນາ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ສັງຄົມ, ຕາມ​ຫຼັກການ ​ແລະ ໜ້າ​ທີ​ຮັບຜິດ​ຊອບ​​ທີ່​ສຸດຈະລິດ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ຄູ​ອາຈານ, ​ເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​​ໃຫ້​ເປັນ​ມື​ອາຊີບ, ມີ​ຄວາມ​ຍຸດຕິ​ທຳ​ກັບ​ນັກຮຽນ ​ແລະ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ, ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ການ​ສອນ​ທີ່​ເໜາະ​ສົມ ​ແລະ ຖືກຕ້ອງ​ທີ່​ເປັນ​ໜື່ງ​ໃນ​ສະພາຍ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້.

ການວາງ​ແຜນຢ່າງ​ຮອບ​ຄອບ​ແມ່ນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່​ເຮັດ​​ໃຫ້ການ​ຮຽນ ​ແລະ ການ​ສອນ​ມີປະສິດ​ຕິ​ພາບ. ຫຼັກສູດ​ນີ້ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ວິທີ​ການ​ໃນ​ການ​ກຳນົດ ​​ແລະ ຈັດ​ລຳດັບ ​ຈຸດປະສົງ ​ແລະ ​ເປົ້າໝາຍ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄູ​ສາມາດສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ບົດ​ສອນ ​ແລະ ​ແຜນການ​ສອນ​ຢ່າງ​​ໄດ້​ຢ່າງມີ​ປະສິດ​ຕິ​ພາບ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານການຮັບຮູ້ແລະການເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄົນ.ຄວນສຳນຶກຮູ້ແລະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍມະນຸດແລະຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນ ໜ່ວຍການຮຽນຮູ້ນີ້ເນັ້ນເຖິງວິທີທີ່ຈຳເປັນໃນການຈຳແນກແລະເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນແລະການກະກຽມແບບປະເມີນເພື່ອວັດປະເມີນຜົນໃນພາກສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງບົດ.

ອາຈານນຳ​ໃຊ້​ຍຸດ​ທະ​ສາດ , ​ເຕັກນິກ​ການ​ສອນ​ ແລະ ການ​ສ້າງ​ສິ່ງ​ທີ່ເອື້ອ​ອຳນວຍຕໍ່​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃຫ້ຮຽນ​ຮູ້​ຢ່າງທີ່​ມີ​ປະສິດ​ທິພາບ.

ໜ່ວຍການ​ຮຽນ​ນີ້​​ແມ່ນແນ​ໃສ່​ສະມັດ​ຕະພາບ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃນການ​ສິດສອນ, ສ້າງສິ່ງທີ່​ເອື້ອ​ອຳນວຍ, ຍາດ​ແຍ່ງຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ,​ ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ, ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ, ​ໃຫ້​ຜົນ​ຢ້ອນ​ກັບ, ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ຈື່​ຈຳ ​ແລະ ການ​ນຳສົ່ງ​ຄວາມ​ຮູ້.

ອາຊີບຄູເປັນອາຊີບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະມັນເປັນສີ່ງທີສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ອາຊີບຄູຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະໃຫມ່ໆຕ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນການຮຽນຮູ້ຄັ້ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູອາຈານໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ານແນວຄິດທີ່ມີວິຈາລະນະຍານ ແລະແນວຄິດທີ່ສ້າງສັນ, ເຊິ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄູຜູ້ອື່ນ ແລະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສໍາລັບການພັດທະນາທາງວິຊາຊີບ ທີ່ມີປະສິດຕິພາບ.

ການພັດທະນານັກຮຽນໃຫ້ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕໍ່ການສຶກສາຮໍ່າຮຽນແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນຂອງການສິດສອນໃນຍຸກປະຈຸບັນນີ້.ເຊິ່ງມັນແຕກຕ່າງກັບການຮຽນໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນນັດຮຽນຈະຮັບເອົາຄວາມຮູ້ຈາກຄູພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນແລະໃນປື້ມຕໍາລາຮຽນເທົ່ານັ້ນ.ກົງກັນຂາມໃນຍຸກປະຈຸບັນນີ້ການຮຽນຮູຂອງນັກຮຽນບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບຈາກຄູແລະຢູ່ໃນຕໍາລາຮຽນເທົ່ານັ້ນ.ນັກຮຽນຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ໂດຍການຮັບເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ໃນທຸກແຫ່ງຫຸກຫົນທຸກເວລາໂດຍອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເວບ 2.0ແລະເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານທາງອິນເຕີເນັດແລະອື່ນຯ…

ເປົ້າໝາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງການຮຽນການສອນແມ່ນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີທັກສະທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ,ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງແລະການສ້າງວິໃນໃຫ້ຕົນເອງເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ການຮໍ່າຮຽນ.ນອກຈາກນີ້ຄູອາຈານກໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາທັກສະການຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນອີກດ້ວຍ.

ການສ້າງສັນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນບວກ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກະຕຸ້ນການສົ່ງເສີມປະສິດທິຜົນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ.ບົດຮຽນໃນພາກນີ້ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນບວກຂອງການຮຽນຂອງນັກຮຽນທີ່ເປັນໂຄສະນາຊັກຊວນໃຫ້ມີການຮ່ວມມື ແລະປະສານສົມທົບໂດຍການສື່ສານ ແລະພັດທະນາສາຍພົວພັນທີ່ເປັນບວກກັບນັກຮຽນ

Creating a positive and stimulating learning environment promotes effective student learning.   This module focuses on the development of a positive learning environment that fosters co-operation and collaboration through effective communication and develops positive relationships with students.

ຫຼັກການລວມ: ຫູັກສູດການວັດຜົນແມ່ນບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ເປັນລະບົບໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອວິເຄາະ, ປະເມີນແລະປັບປຸງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

ຄວາມໝາຍທາງດ້ານການສຶກສາ: ຄູສອນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດແລະການປະເມີນບໍ່ພຽງ​​ແຕ່ການວິເຄາະແລະວັດຜົນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນເທົ່ານັ້ນ, ​ແຕ່ຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອວັດຄວາມສາມາດແລະການປະຕິບັດງານຂອງນັກຮຽນແລະເພື່ອປັບປຸງກິດຈະກຳການສອນໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອຈະປັບປຸງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

ຢູ່ໃນໜ່ວຍການຮຽນຮູ້ດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ຫຼັກສູດພື້ນຖານການປະເມີນທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນຮູ້ຕາມເງື່ອນ​​ໄຂການວັດຜົນແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ຮູບແບບຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນການວາງແຜນ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ນຳໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມແລະມີປະສິດທິພາບແລະມີຂອບເຂດແລະໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການວັດຜົນດັ່ງກ່າວເຊິ່່ງສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີຂອງທ່ານ Bloom ວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງປະເພດຢ່າງລະອຽດ, ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ຍັງລວມເອົາ​​ເງື່ອນໄຂວິທີການວັດຜົນທີ່ສອດຄອ່ງແລະຜ່ານບັນດາຂະບວນການກວດສອບຕ່າງໆໂດຍມີແຜນການລະອຽດແລະບັນດາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ​, ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນລຸ້ນດຽວກັນແລະຍັງເປັນການວັດຜົນຕົນເອງແລະຍຸດທະວິທີໃນການປະຕິບັດງານເພື່ອເປັນກິດຈະກໍາການວັດຜົນ​​ທີ່ເປັນຮູແບບແລະວິທີສະຫຼຸບຫຍໍ້.

ການປະເມີນແມ່ນຂະບວນການທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ​ມີລັກສະນະກໍ່ສ້າງຍ່ອຍ ຫຼື ​​​ລວມ, ມີລັກ ສະ ນະ ຄຸນະພາບ ຫຼື ປະລິມານ, ທີ່ໃຊ້ເພື່ອສະໜອງຜົນຢ້ອນກັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຫຼື ຂະບວນການ. ການປະເມີນແມ່ນແນໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ(ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຮູ້), ​ແລະຄວາມຮູ້ສຶກໂດຍລວມແລະບໍ່ແມ່ນການໄດ້ຄວາມຮູ້ ບໍ່ກ່ຽວກັບມາດເກນ(​ເຊິ່ງຈະແມ່ນການວັດຜົນ).

ອາຈານສອນມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ ເທັກນິກການວິໄຈທີ່ເໝາະສົມໜ່ວຍວິຊານີ້ແນໃສ່ຂັ້ນຕອນການເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາໂດຍການຄັດເລຶອກຫົວຂໍ້ທີ່ເໝາະສົມ, ຊອກຫາ ແລະ ການຊອກຫາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕັ້ງຄຳຖາມວິໄຈ, ຕັ້ງສົມມຸດຕິຖານ, ຕັ້ງຈຸດປະສົງການວິໄຈໃຫ້ແຈ້ງ, ອອກແບບການວິໄຈໃຫ້ເໝາະສົມກັບຫົວຂໍ້, ນຳສະເໜີຜົນການວິໄຈໃຫ້ເໝາະ
 ແລະ ທ່ວງທັນກັບເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານລະບົບດິຈິຕອນ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນໃນຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສິດສອນ. ຫຼັກສູດພາກນີ້ ແມ່ນໄດ້ແນໃສ່ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນໄປໃນທາງທີ່ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ການສື່ສານຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກ, ການຮຽນຮູ້ຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກແລະ ການນຳໃຊ້ເວັບ 2.0. ເທັກໂນໂລຢີໃຊ້ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮຽນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານໂປຼແກຼມນຳໃຊ້ດ້ານລະບົບດີຈິຕອນ.