ລາຍວິຊານີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ເຖິງ ບັນດານະວັດຕະກຳໃຫມ່ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງເທັກໂນໂລຢີໃນປະຈຸບັນທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາ

ລາຍວິຊານີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ເຖິງ ບັນດາເທັກນິກ ການພິມ ແລະ ຮູບແບບວິທະຍານິພົນ