1. ຫົວໜ່ວຍການວັດແທກ ແລະ ພາລາເມັດເຕີ 2. ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໄຟຟ້າ ແລະ ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງວົງຈອນໄຟຟ້າ 3. ການຕໍ່ວົງຈອນໄຟຟ້າ : ວົງຈອນ ຕໍ່ລຽນ, ຕໍ່ຂະໜານ ແລະ ຕໍ່ປະສົມ 4. ການວິເຄາະວົງຈອນໄຟຟ້າ