ວິຊານີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ​​ແລະ ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ຊາ​ອື່ນໆ​ເຊັ່ນ: ການ​ວິ​ເຄາະ​ໂຄງ​ສ້າງ ​ແລະ ການ​ອອກ​ແບບຊິ້ນ​ສ່ວນ​ໂຄງ​ສ້າງ, ​ເປັນວິ​ຊາ​ທີ່​ລົງ​ເລິກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ບັນດາ​ແຮງພາຍ​ໃນ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ໃນ​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ໂຄງສ້າງ​ທີ່​ງ່ຍດ່າ​ຍ ​ແລະ ​ເປັນ​ໂຄງ​ສ້າງ​ສະຖິດ​ສາດ​ສົມ​ດຸນ (determinate structures) ເຊັ່ນ: ​ຈຸດ​ສູນ​ຖ່ວງ (centroid of section) ແລະ ຄວາມ​ອຶ້ງ​ຕຶ້ງ​ຂອງ​ໜ້າ​ຕັດ (moment of inertia of section), ​​ແຮງ​ໂຕ້​ຕອບ (reactions), ​​ໂມ​ມັງ​ດັດ (bending moment), ແຮງ​ເສືອ​ນ (shear force) ແລະ ແຮງ​ຕາມ​ແນວ​ແກນ (axial force) ໃນ​ໂຄງ​ສ້າງ​ຄານ​ທໍາ​ມະ​ດາ (simple beam), ໂຄງ​ສ້າງ​ຂໍ້​ແຂງ (rigid frame) ແລະ ​​ໂຄງ​ສ້າງ​ຂໍ້​ໝຸນ (pin-joint truss).

ສະເໜີກ່ຽວກັບ ການກຳນົດ ແລະ ວາງຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, ການບໍລິຫານ, ການສື່ສານ ແລະ ການປະສານງານ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ການປິດໂຄງການ ການຂຽນບົດລາຍງານໂຄງການ
ຮູ້ເຖິງຄູນສົມບັດທີ່ນຳມາໃຊ້ເປັນໂຄງສ້າງ, ການຕໍ່ໄມ້ແບບຕ່າງໆ, ການອອກແບບສິ້ນສ່ວນຮັບແຮງອັດ, ແຮງດຶງ ແລະ ແຮງດັດ ຂອງສິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ

ການອອກແບບກໍາລັງຮັບນໍ້າຫນັກຂອງຊັ້ນດິນ ແລະການຊຸດໂຕຂອງຊັ້ນດິນໃນກໍລະນີອອກແບບຮາກຖານປະເພດຕື້ນ, ຮາກຖານປະເພດເລິກ, ການຄິດໄລ່ແຮງດັນທີ່ກະທໍາຕໍ່ກໍາແພງກັ້ນດິນ.


ປະຫວັດ, ຄວາມໝາຍແລະຄຸນປະໂຫຍດ, ຄວາມເຊື່ອ, ປະກົດການແລະອາການຈິດພື້ນຖານທາງດ້ານສາລິລະວິທະຍາແລະພຶດຕິກຳ, ຂະບວນການທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ, ການຄົ້ນຄິດ, ຈິນຕະນາການ, ການໃສ່ໃຈ, ບຸກຄະລິກະພາບ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ການປັບຕົວແລະສຸຂະພາບຈິດ, ຄຸນທາດ- ນິໄສແລະອື່ນໆ.

ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮູ້​ວິທີ​ການ​ທົດ​ລອງວັດ​ສະ​ດຸ​ກໍ່ສ້າງ​ຫຼັກ​​, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຄຸນ​ລັກສະນະ​ທາງ​ດ້ານ​ຟີ​ຊິກ, ​ ຄວາມແຂງແຮງ,ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຂອງ​ວັດ​ສະດຸ ແລະ ຂະ​ບວນການ​ຜະລິດ​ວັດ​ສະດຸ

ວິທີການຄິດໄລ່ລາຄາການກໍ່ສ້າງເພື່ອການອອກແບບ, ວິທີການປະມານລາຄາວັດສະດຸ ແລະ ແຮງງານແບບຫຍາບແລະແບບລະອຽດ, ການຄິດໄລ່ຊິ້ນສ່ວນໂຄງສ້າງຕ່າງໆຂອງອາຄານເຊັ່ນ : ຮາກຖານ, ຄານ, ເສົາ, ພື້ນ

ວິທີການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງອາຄານທີ່ຢູ່ອາໃສຂະໜາດນ້ອຍເຊ່ັນ: ການກໍ່ສ້າງ

ດ້ວຍໄມ້,ເຫຼັກ, ຄອນກຣີດເສີມເຫຼັກ, ຄອນກຣີດອັດແຮງເປັນຕົ້ນ.

ເປັນວິຊາທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ກັບການອອກແບບລະບົບທໍ່,ການອອກແບບສຸຂະພິບານ,ເປັນວິຊາ ທີ່ສ້າງ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກງານກໍ່ສ້າງຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ການລະບາຍນໍ້າ,ໂຄງສ້າງໃນນໍ້າຊຶ່ງສາມາດໄລ່ແຮງໜຸນຂອງນໍ້າ,ການຄິດໄລ່ກ່ຽວກັບນໍ້າຝົນ.ການວັດອັດຕາ ການໄຫຼໃນທໍ່ແລະທາງນໍ້າເປີດ

ເນື້ອໃນຫລັກຂອງວິຊານີ້ປະກອບດ້ວຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດ, ​ຫລັກການແລະເປົ້າຫມາຍຂອງການວາງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ; ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືດ້ານນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງ​ ​ແລະພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ລວມທັງນິຕິກຳໃນຂະແຫນງການພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຄື່ອງມືໃນການຄວບຄຸມ, ການດັດສົມ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການສົ່ງເສີມ, ການຮ່ວມມື, ແລະ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.