ວິວັດທະນາການຂອງຮູບແບບ ແລະ ອົງປະກອບຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວ, ຮູບແບບຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວຂອງພາກຕ່າງໆ, ແນວຄິດໃນການອອກແບບ, ການວາງຜັງ ແລະ ຫນ້າທີ່ການໃຊ້ສອຍຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວແຕ່ລະປະເພດ  ການວິເຄາະຮູບຊົງ ແລະ ການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ ແລະ ການອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຮູບຊົງທີ່ເກີດຂື້ນອັນເປັນຜົນມາຈາກວັດທະ ນະທຳ, ຄວາມເຊື່ອ, ການດຳລົງຊີວິດແລະປະເພນີ, ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຕະຫຼອດຈົນສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍຍະພາບ.