1. ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນຂອງໂປຣແກມ Autocad. Lumion, Corel, Vidiostudio 7. ທີ່ມີ 
    ປະໂຫຍກຕໍ່ນັກສຶກສາໃນການນຳໃຊ້ໂປຣແກມເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານອອກແບບ ແລະ ການນຳສະເໜີຜົນງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

2. ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມສາມາດ ໃນການຂຶ້ນໂມເດວ 3ໄດ້ ແລະ ສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງ ການຈັດການລາຍລະອຽດໃນການຂຶ້ນໂມເດວ ໃດ້ຫລາກ
    ຫລາຍ ແລະ ການສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

     


ນື້ອໃນຫລັກຂອງວິຊານີ້ ປະກອບດ້ວຍ ຄວາມເຂົ້າໃຈເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະ ການ​​ເກີດເປັນເມືອງ, ບົດບາດຫນ້າທີ່ ແລະ ລະບົບຂອງຕົວເມືອງ, ຮູບຊົງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວ​​ເມືອງ, ວິວັດທະນາການການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ການກະຈາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງຢູ່ໃນໂລກ.

ເມື່ອ​ສິ້ນສຸດການຮຽນວິຊາ​ນີ້​ແລ້ວ ນັກ​ສຶກສາ​ຈະມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: ​ນັກ​ສຶກສາ​ເຂົ້ໃຈເຖິງຫລັກການ​ໃນ​ການ​ອະນຸລັກ ​ແລະ ຟື້ນ​ຟູ​ເມືອງ ,​ຮູ້​ຂະ​ບວນການ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ກຳຂຶ້ນທະບຽນ​ມໍລະດົກ, ການ​ກຳນົດ​ແນວທາງ​ ​ແລະ ນະ​ໂຍບາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ອະນຸລັກ, ​ແລະ ບົດຮຽນ​ການ​ອະນຸລັກ ​ແລະ ຟື້ນ​ຟູ​ເມືອງ​ມໍລະດົກ​ໃນ​ລາວ, ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ​ໃນ​ໂລກ