ຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຣມ MATLAB
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບລະບົບໄຟຟ້າກໍາລັງ, ຫຼັກການຄຳນວນພື້ີ້ນຖານ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າກໍາລັງ, ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງກະແສແລະແຮງດັນໃນສາຍສົ່ງກໍາລັງໄຟຟ້າ