ໃຫ້ຮູ້ເຖີງປະຫວັດຂອງການສື່ສານດາວທຽມ​, ການປ່ອຍແສງ, ລະບົບການສີ່ສານດາວທຽມຕ່າງໆ, ຊະນິດຂອງດາວທຽມ, ວົງ​​ໂຄຈອນດາວທຽມ, ລະບົບສື່ສານດາວທຽມ, ​ແລະສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງດາວທຽມ ລວມທັງສະຖານີພາກພື້ນດິນ, ທຣານສະປອນ​​ເດີ, ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງດາວທຽມແລະສະຖານີພາກພື້ນດິນ, ສັນຍານລົບກວນຕ່າງໆ, ການຄຳນວນຫາຄ່າພາຣາມິເຕີຕ່າງໆຂອງການສື່ສານດາວທຽມແລະການຄຳນວນຫາມູມຕ່າງໆໃນການຕິດຕັ້ງຈານ​​ເພື່ອຮັບສັນຍານດາວທຽມ ພ້ອມກັບການນຳໃຊ້ລະບົບສື່ສານດາວທຽມ.