ສະຖານະພາບຂອງຜຶກທໍາມະຊາດ (Crystalline), ການສຶກສາທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ 6 ລະບົບຜຶກ. ການກໍາເນີດ, ການຮວມຕົວ ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງກາຍພາບແລະເຄມີຂອງບັນດາແຮ່ທາດທໍາມະດາ. ພື້ນຖານການໄຈ້ແຍກ ແລະ ຈໍາແນກແຮ່ທາດ.
ບັນດາຫລັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່. ສາຍເຫດຕ່າງໆທີ່ພາໃຫ້ເກີດ ອຸປະຕິເຫດ, ການວິເຄາະກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດ, ຈິດຕະສາດ ແລະ ອຸປະ ກອນໃນການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແຮງ.