ພາກ 1: ຕໍາລາຫຼາຍຕົວປ່ຽນ ເຂດກໍານົດ, ຄ່າສະເພາະ, ຂອບເຂດ, ຜົນຕໍາລາສະເພາະຂັ້ນ 1, ສູງ ຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ນ້ອຍສຸດ ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຜົນຕໍາລາຕາມທິດ, ເວັກຕີ Gradiens ພາກ 2: ສັງຄະນິດຊ້ອນສອງ, ສາມ 2.1 ເຕັກນິກຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຊ້ອນ 2.2 ການນໍາໃຊ້ສັງຄະນິດຊ້ອນ ພາກ 3: ສັງຄະນິດເສັ້ນ, ສັງຄະນິດໜ້າ, ສູດ Stokes ; ເວັກເຕີ Rot, ແບບຕັ້ງ Ostrogradsky, Divi ເວັກເຕີ, ການປະທັບ Hamilton
ວິຊານີ້ຈະໄດ້ຮຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິສະວະກໍາພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຊົນນະບົດເຊັ່ນ : ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານພັດທະນາ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ຂັ້ນຕອນຕ່າງຯໃນຂະບວນການວາງແຜນການຂົນສົ່ງ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງ ຂອງລະບົບການຂົນສົ່ງຊົນນະບົດ ແລະ ສິ່ງກ່ຽວຂ້ອງ, ການວາງແຜນເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການສະໜອງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ການສໍາຫຼວດຄັດເລືອກແລວທາງ, ການອອກແບບຄິດໄລ່, ບົດບາດຂອງຜູ້ ຄຸມງານເສັ້ນທາງ, ການຈັດຕັ້ງກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ, ອຸປະກອນ ການກໍ່ສ້າງ, ການລາຍງານ ແລະ ກວດກາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາໃນ ສະໜາມກໍ່ສ້າງ, ວຽກຂຸດດິນ, ຖົມດິນ, ວຽກໂລດິນ, ວຽກປູແຮ່, ການສ້າງທໍ່ລອດທາງ ແລະ ຂົວຂະໜາດນ້ອຍ, ການ ສ້າງຂົວເບເລ, ການຕົບແຕ່ງເສັ້ນທາງໃຫ້ສວຍງາມ, ມາດຕາການປ້ອງກັນ ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນທາງ, ວຽກງານ ສ້ອມແປງທາງ, ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸ ແລະ ແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ, ການປະສານງານກັບ ຂະແໜງວິສະວະກໍາອື່ນຯ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ.
ຄຸນນະສົມບັດ ແລະ ຕໍານິຂອງໄມ້; ການຖ່າຍທອດນໍ້າໜັກຂອງໂຄງ ສ້າງໄມ້; ຫລັກການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບໂຄງສ້າງໄມ້; ການອອກ ແບບຊິ້ນສ່ວນຂອງໂຄງສ້າງໄມ້ ເຊັ່ນ: ຊິ້ນສ່ວນຮັບແຮງດຶງ, ຊິ້ນສ່ວນຮັບແຮງອັດ, ຊິ້ນສ່ວນຮັບແຮງດັດ, ຊິ້ນສ່ວນຮັບແຮງຮ່ວມລະຫວ່າງ ແຮງຕາມແກນ ແລະ ແຮງດັດ ພ້ອມດ້ວຍການອອກແບບຂອດຕໍ່ຕ່າງໆ ຂອງຊິ້ນສ່ວນ ດ້ວຍວິທີ ໜ່ວຍແຮງທີ່ຍອມໃຫ້ (ASD) ຂອງກົດ AITC. ລະບົບໂຄງສ້າງ ແບບຝາກໍ່, ວັດສະດຸ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນຕ່າງໆ, ການອອກແບບ ຊິ້ນສ່ວນຮັບແຮງດັດ, ແຮງອັດ ແລະ ແຮງຮ່ວມລະຫວ່າງແຮງ ຕາມແກນ ແລະ ແຮງດັດ ພ້ອມດ້ວຍການອອກແບບຈຸດຕໍ່ ຕ່າງໆ ຂອງລະບົບໂຄງສ້າງ ດ້ວຍວິທີໜ່ວຍແຮງໃຊ້ງານ (WSD) ຂອງກົດ UBC