ອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າ; ລະບົບການຜະລິດ, ການສົ່ງຈ່າຍ ແລະ ລະບົບຈຳໜ່າຍ ໄຟຟ້າ; ເຄື່ອງມື ອຸປະກອນວັດແທກສຳລັບການ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອາຄານ; ປະເພດ ຂອງການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ; ການຕິດຕັ້ງເສົາໄຟຟ້າ; ການຕິດຕັ້ງສາຍດິນ ແລະ ລະບົບຂອງສາຍດິນ; ອຸປະກອນປະກອບຕູ້ ຄວບຄຸມໄຟຟ້າ; ລະບົບການຈ່າຍໄຟຟ້າ; ມາດຕະຖານ ການຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນ ປ້ອງກັນ; ການຕິດຕັ້ງ, ກວດສອບ ແລະ ສ້ອມແປງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອາຄານ; ລະບົບສັນຍານ ເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນ; ການເລືອກໃຊ້ ອຸປະກອນ ໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບວຽກຈາກການຄິດໄລ່ ແລະ ການປຽບທຽບ.
ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ລັກສະນະຄຸນສົມບັດພື້ນຖານ ຂອງອຸປະກອນ ສານເຄິ່ງຕົວນຳເຊັ່ນ : ໄດໂອດ, ໄບໂພລາທຣານຊິດເຕີ້, ທຣານຊິດເຕີ້ສະໜາມໄຟຟ້າ, ມ໊ອດເຟດ, ເອັດຊີອາ, ໄດແອັກ, ໄທຣແອັກ, ຈີທີໂອ, ເອັດບີເອັດ, ເອັດຢູເອັດ, ເອັດຊີເອັດ, ຢູເຍທີ, ພີຢູທີ, ເອັມຊີທີ, ເອັດໄອທີ ເປັນຕົ້ນ. ພື້ນຖານອຸປະກອນເປັ່ງແສງ, ການນຳເອົາທຣານຊິດເຕີ້ ໄປໃຊ້ເປັນວົງຈອນ ຂະຫຍາຍ ແລະ ເປັນ ສະວິກ, ພື້ນຖານຂອງວົງຈອນ ອ໋ອບແອັມ.