ການໄຫຼໃນຄອງນ້ຳເປີດ: ຄອງນ້ຳ, ການສູນເສຍຄວາມດັນ, ຝາຍ, ປະຕູນ້ຳ, ການໄຫຼແບບສະໝ່ຳເໝີ ແລະ ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ, ກະແສນ້ຳໄຫຼວົນ, ການກັດເຊາະແລະການປ້ອງກັນເຈື່ອນ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕະກອນໃນແມ່ນນ້ຳ, ການຕົກຕະກອນໃນອ່າງໂຕ່ງ. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງຊົນລະສາດ: ຝາຍ, ອ່າງໂຕ່ງ, ປະຕູລະບາຍນ້ຳລົ້ນ, ຈຸດເອົານ້ຳເຂົ້າ, ອຸມຸງ, ປະຕູເປີດນ້ຳ, ກົງພັດນ້ຳ, ຕົວແບບ ທາງຊົນລະສາດ (hydraulic models), ອອກແບບ ຄອງນ້ຳ.
ຄວາມສຳນຶກລວມກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ, ບັນຫາມົນລະພາວະໃນເຂດຕົວເມືອງ: ບັນຫານ້ຳເປື້ອນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ມົນລະພາວະ ທາງອາກາດ, ສຽງ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງມົນລະພິດ; ຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ, ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຫຼັກການທາງດ້ານວິສະວະກຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດມົນລະພິດ. ການສ້າງ ຫຼື ພັດທະນາ ຄູ່ມືສຳລັບການຄຸ້ມຄອງແລະພັດຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ. ນຳສະເໜີຂໍ້ກຳນົດ ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ພົວພັນເຖິງ ການອອກແບບຜັງເມືອງ, ການກໍ່ສ້າງອາຄານ, ຄວາມມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສ້າງກໍລະນີສຶກສາ.