ວິຊານີ້ໄດ້ສຶກສາເຖິງຫຼັກການລວມແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ

ແລະຄະດີແພ່ງ