ວິຊານີ້ ສຶກສາກ່ຽວກັບໜ່ວຍໂລກ, ດວງເດືອນ, ດວງດາວຕ່າງ​ໆ ໃນ ລະບົບສຸລິຍະຈັກກະວານ, ໂຄງປະກອບສ້າງທາງທໍລະນີ ແລະ ຮູບແບບ ຂອງພູມີປະເທດ, ພູມອາກາດ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຂອງໂລກ.