ເນື້ອໃນຫຍໍ້ວິຊານີ້ແມ່ນຮຽນກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດ, ລັກສະນະນິເວດປະຊາ ກອນ, ກຸ່ມຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ໂລກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການອານຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.