ວິຊາ​ນີ້ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​​ແລະ ຄວາມ​ສຳຄັນສີ່​ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ນິ​ເວດ​ວິທະຍາ ​ແລະ ລະບົບ​ນິ​ເວດ, ການ​ພົວພັນ​ລະ​ຫ່ວາງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ , ຜົນ​ດີ ​ແລະ ຜົນ​ເສຍ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ວົງ​ຈອນ​ທາງ​ເຄມີ, ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາກາດ, ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງນ້ຳ, ການ​ກຳຈັດ​ນ້ຳ​ເສຍ ​ແລະ ມົນ​ລະ​ພິ​ດອື່ນໆ, ການ​ແກ້​ໄຂ ​ແລະ ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ຕ່າງໆ.