1. ຊື່ຫຼັກສູດ    

   ຊື່ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາວິຊາບູຮານວິທະຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ

ຊື່ພາສາອັງກິດ: Bachelor  of   Arts  Program  In  Archaeology  And  Cultural 

                      Resources  Management

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

ຊື່ເຕັມພາສາລາວ:  ປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ບູຮານວິທະຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 

    ຊື່ຫຍໍ້ພາສາລາວ: ບ.ກ

  ຊື່ເຕັມພາສາອັງກິດ: Bachelor  of  Arts ( Archaeology And  Cultural Resources

                             Management. ) 

 ຊື່ຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ:   BA  ( Archaeology And  Cultural Resources Management )  

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ   ( ມືຖື : 020. 55565.499  )

4. ປັດຊະຍາ ແລະຈຸດປະສົງ

4.1ປັດຊະຍາ

ປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ນີ້ຮອດ ປີ ຄ.ສ 2020 ກໍຄືແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາການສຶກສາ ທີ່ຍຶດຖືເອົານະໂຍບາຍການພັດທະນາປະເທດ ໄປສູ່ອຸດ ສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການພັດທະນາປະເທດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ທຸກຂະແໜງການ ຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆ. 

ພາກວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ ເປັນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນຄະນະວິທະຍາສາດສັງ ຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງເຫັນວ່າວຽກງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງມີບຸກຄະລາກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ພ້ອມທີ່ຈະເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມໄປສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.  

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີສິລະປະສາດ ສາຂາບູຮານວິທະຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ຈຶ່ງມີແນວຄວາມຄິດມຸ່ງໝັ້ນສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້,ມີຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ໃນ ຂະບວນການພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ, ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີຕໍ່ມໍລະດົກຂອງຊາດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງວິຊາການທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ລະດັບ ສາກົນ. ທັງເປັນການອະນຸລັກຮັກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກດັ່ງກ່າວໃຫ້ຍືນຍົງຄົງຢູ່ກັບຄົນລາວ, ຊາດລາວ ຕະຫຼອດໄປ

4.2ຈຸດປະສົງ:

ເພື່ອສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນ:

 ນັກວິຊາການຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານບູຮານວິທະຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນໜ້າທີ່ການງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

 ຜູ້ທີ່ມີວິໄສທັດກ້ວາງໄກ, ມີເຫດມີຜົນ. ສາມາດແກ້ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງບູຮານວິທະຍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມລາວໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 ພົນລະເມືອງທີ່ດີ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ,ມີຄຸນະທຳຈາຣິຍະທຳອັນດີ ແລະ ຖະນຸບຳລຸງວັດ ທະນະທຳຂອງຊາດ.

ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດໃນສາຂາວິຊານີ້ ສາມາດເຂົ້າໄປປະກອບວຽກງານນຳສຳນັກງານກົມກອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນບູຮານວັດຖຸ, ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳຂອງຊາດ.  ນອກຈາກນີ້ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດນີ້ຍັງສາມາດເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບສູງຂຶ້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.


ສຶກ​ສ​າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກຳ​ເນີດ,ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຂອງ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ໂລກ ​ແລະ ສຶກ​ສາ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ສາສະ​ໜາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສັງ​ຄົ​ມແລະວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ລາວ.  

ສຶກສາກ່ຽວກັບປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ, ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງ​ພິພິດທະພັນ, ລະບົບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ພິພິດທະ​ພັນ​ສະຖານ​ແລະ​ແນວທາງ​​ໃນການ​ຈັດການ​ພິພິດທະພັນ​ສະຖານ. ຕະຫຼອດ​ຮອດວຽກ​ງານທຸກ​ຢ່າງໃນ​ພິພິດທະພັນ.