ປັດຊະຍາ
         ປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ນີ້ຮອດ ປີ ຄສ 2020 ທີ່ຍຶດຖືເອົານະໂຍບາຍການພັດທະນາປະເທດໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ຕາມ 4 ແຜນບຸກທະລຸ  ໂດຍສະເພາະແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາການສຶກສາ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນການພັດທະນາປະເທດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທຸກຂະແໜງການຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆ.
ພາກວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາເປັນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງເຫັນວ່າວຽກງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງມີບຸກຄະລາກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ຮູ້ຄວາມສາມາດ ພ້ອມທີ່ຈະເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມໄປສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.  
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ ຈຶ່ງມີແນວຄວາມຄິດມຸ່ງໝັ້ນສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ, ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີຕໍ່ກັບຄວາມເປັນຊາດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ທາງວິຊາ ການທີ່ຢູ່ພາຍໃນ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ໂດຍຍຶດໝັ້ນໃນຫຼັກປັດຊະຍາທີ່ວ່າ " ພັດທະນາຄົນໃຫ້ເປັນຄົນດີ  ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ  ແລະ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ".      

ຈຸດປະສົງ   
        ເພື່ອສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ເປັນ:   
-     ນັກວິຊາການຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ.
-    ຜູ້ທີ່ມີວິໄສທັດກ້ວາງໄກ, ມີເຫດມີຜົນ, ສາມາດນຳຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ.
-    ພົນລະເມືອງທີ່ດີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ, ມີຄຸນະທຳ, ຈາຣິຍະທຳ, ຈັນຍາບັນອັນດີ, ຮູ້ອະນຸລັກຮັກ ສາ,ຖະນຸບຳລຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມປະເພນີວັດທະນະທຳຂອງບັນດາເຜົ່າໃນຊາດ.
ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຫຼັກສູດສາຂາວິຊານີ້ ສາມາດເຂົ້າໄປປະກອບວຽກງານນຳສຳນັກງານກົມກອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ, ຊົນເຜົ່າ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳຂອງຊາດ. ນອກຈາກນີ້ ນັກສຶກສາຍັງສາມາດເຂົ້າສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບສູງຂຶ້ນໄປໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.