ວິຊານີ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການ​ສັງ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ, ການ​ຄຳນວນ​ເສັ້ນ​ເນັງກາງ, ການ​ຄຳນວນ​ຕົວ​ປ່ຽນຈາກການສັງເຄາະ ຫາການ​ຕັດສິນ​ໃຈ, ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​, ການ​ວິ​ເຄາະ​ຕົວ​ປຽນ, ການ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມສຳຄັນ,ການ​ວິ​ເຄາະຣີ​ເກຣຊັນ, ການ​ຄຳນວນ​ການ​ພົວພັນ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສັງຄະ​ນິດ​ເຂົ້​າໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ.