ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ, ໂປແກຼມ Microsoft Word, Excel Power point ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃນການພິມເອກະສານ. ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃນ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ການຊອກ ຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງອິນເຕີເນັດ.

​ສຶກສາສະພາບທາງກາຍະພາບໂດຍລວມຂອງທະວີບຕ່າງໆລວມເຖິງສະພາບດ້ານປະຊາກອນ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ-ການເມືອງເງື່ອນ​ໄຂ​ທາງ​ດ້ານ​ກາ​ຍະ​ພາບ, ສັງ​ຄົມ, ການ​ເມືອງ​.


ວິເຄາະອົງ​ປະ​ກອບ​ຕ່າງໆ​ທາງ​ກາ​ຍະ​ພາບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລາວອັນ​ໄດ້​ແກ່ທີ່​ຕັ້ງ, ເຂດ​ແດນ, ຂະ​ໜາດ, ການ​ປະ​ກອບ​ສ້າງ​ທາງ​ທໍ​ລະ​ນີ, ພູມ​ສັນ​ຖານ, ນ້ຳ,ດິນ, ພູມ​ອາ​ກາດ, ປ່າ​ໄມ້, ບໍ່​ແຮ່, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ທຳ​ມະ​ຊາດແລະການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ​ລາວ.   

ພູມສາດກາຍະພາບທົ່ວໄປເນື້ອໃນຫຍໍ້ : ອົງປະກອບຂອງການທ່ອງທ່ຽວ,   ບັນຫາ   ແລະ ປັດໄຈຕ່າງທາງພູມີສາດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ຫຼັກສຳຄັນໃນການອະນຸລັກ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວ, ບົດບາດຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຮູບແບບໃນການຈັດການທ່ອງທ່ຽວ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນໃນປະເທດລາວ
ຕະຫຼອດເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງແວດລ້ອມກັບການທ່ອງທ່ຽວ.