ສືກສາປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງແນວຄວາມຄິດທາງສັງຄົມວິທະຍາ,ສັງຄົມວິທະຍາກອ່ນ
ສັດຕະວັດທີ່ 19  ເປັນຕົ້ນ: ແນວຄວາມຄິດຂອງນັກປາດຊາວເກຼັກບູຮານ, ແນວຄວາມຄິດຂອງນັກປາດຊາວໂຣມັນແລະແນວຄວາມຄິດຂອງສາສະໝາຄຣິດສ,ທິດສະດີຫຼັກຂອງສັງຄົມວິທະ
ຍາເປັນຕົ້ນ: ທິດສະດີໂຄງສ້າງ-ໝ້າທີ່ນິຍົມ, ທິດສະດີຄວາມຂັດແຍ້ງ, ທິດສະດີການແລກປ່ຽນ,
ທິດສະດີການກະທຳລະຫວ່າງກັນດວ້ຍສັນຍາລັກ,

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາ....

ວິຊາຈັນຍາບັນຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະສຶກສາເຖິງຄວາມພື້ນຖານກ່ຽວກັບຈາຣິຍາທຳ, ຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ, ຄຸນນະທຳ ແລະ ຈາຣິຍາທຳທາງວິຊາຊີບ, ການປູກຝັງຄຸນນະທໍາຈາຣິຍາທໍາຂອງປະເທດຕ່າງໆ, ຈັນຍາບັນຂອງນັກວິຊາຊີບສັງຄົມສົງເຄາະ, ສິດທິມະນຸດກັບສັກສີຄວາມເປັນມະນຸດ, ມາດ ຕະຖານຈັນຍາບັນຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະ, ການສຶກສາກໍລະນີ.

ສຶກສາຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງ ນະໂຍບາຍສັງຄົມ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ວິທີການຈັດການສະຫວັດດີການ. ກໍລະນີຂອງ ລາວ ຍັງຈະໄດ້ນຳມາສຶກສາເປັນການສະເພາະລະຫວ່າງການຮຽນ.