ສຶກສາບັນດາແນວຄິດ, ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການ ການ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ຕະຫລອດເຖິງເທັກນິກ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການວາງແຜນ ເພື່ອ ການພັດທະນາ ຊຸມຊົນ. ກໍລະນີສຶກສາຍັງຈະໄດ້ນຳມາສຶກສາໃນເວລາຮຽນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ