1. ຊື່ຂອງຫຼັກສູດ:   ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ສາຂາວິຊາ ການໂຮງແຮມ (Bachelor of Art Program in Hotel Management)

2. ຊື່ຂອງປະກາສະນິຍະບັດ:

 -  ຊື່ເຕັມເປັນພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີ ສິລະປະສາດ ການໂຮງແຮມ

 -  ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວ:   ປ ສ ຮ

 -  ຊື່ເຕັມເປັນພາສາອັງກິດ: Bachelor of Art  in Hotel Management

 -  ຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດ:  B H M                                        

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ: ພາກວິຊາ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

4. ປັດຊະຍາ: ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນແກ່ການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດໂດຍສະເພາະເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາປະເທດເຮົາ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດ ທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາ.ດັ່ງນັ້ນຫຼັກສູດການສຶກສານີ້ຈຶ່ງແນໃສ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານັກວິຊາການບໍລິ ຫານ-ບໍລິການດ້ານການໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ເຮັດວຽກເປັນ ໝູ່ຄະນະ, ມີສິນທຳ, ຈາລິຍະທຳ, ຄວາມຊຳນິຊຳນານ, ທັງພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດ, ພ້ອມທັງ ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ   ໃຫ້ເກີດປະໂຫຽດສູງສຸດແກ່ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

4. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ: ຫຼັກສູດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ

- ສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາຫານໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳການບໍລິການ. 

- ໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານຈັດການໂຮງແຮມສາມາດນຳ ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຮຽນມາປະກອບການດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງການຕ່າງໆໃນຂະ ແໜງອຸດສາຫະກຳການບໍລິການ,ມີວິໄສທັດກວ້າງໄກ,ມີຄວາມສາມາດວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ທາງການບໍລິຫານຈັດການໂຮງແຮມຢ່າງເໝາະສົມ ທັງສອດຄ່ອງກັບເສດຖະກິດສັງຄົມລາວ ແລະ ພາກພື້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

- ສາມາດອະນຸລັກປະເພນີ, ວັດທະນະທຳຂອງຊາດແລະ ມີຄວາມພ້ອມສຶກສາໃນລະດັບ ສູງຂຶ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.


ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການໂຮງແຮມ ເປັນວິຊາທີ່ມີ 3 ໜ່ວຍກິດ ຫຼື 48 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຈັດການຮຽນ-ການສອນທັງໜົດ 16 ອາທິດ, ໃນນັ້ນ, ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການເສັງກາງພາກ 1 ຄັ້ງ ແລະ ສອບເສັງທ້າຍພາກ 1 ຄັ້ງ. ລາຍວິຊາດັ່ງກ່າວແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໂຮງແຮມໃນປະຈຸບັນ ແລະ ວິເຄາະທ່າອ່ຽງການບໍລິຫານໂຮງແຮມໃນອະນາຄົດ. 


ຄວາມໝາຍ, ລະບົບເສດຖະກິດ, ກົດເກນການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສົມ ດູນຂອງຕະຫຼາດ, ພາວະຄວາມສົມດູນ, ຄວາມຍືດຫົດ, ປັດໄຈການຜະລິດ, ຜົນຜະລິດຕົວຈິງ ແລະ ລະ ດັບລາຄາ, ພາວະເງິນເຟີ້, ເງິນຝືດ, ເງິນຕາ ແລະ ທະນາຄານ.

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການບັນຊີ, ຫຼັກການລົງບັນຊີ, ລະບົບບັນຊີໂຮງແຮມ, ການລົງ ບັນຊີ, ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ການຄິດໄລ່ອາກອນ, ການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນພະນັກງານ, ການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງໂຮງແຮມ. 

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ໂຄງສ້າງຂອງພະແນກບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ປະເພດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການນຳໃຊ້,  ປະເພດຂອງການບໍລິການ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໜ້າວຽກຕ່າງໆກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ການຮັບຄຳສັ່ງອາຫານ, ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ການເກັບໂຕະພ້ອມທັງການຖອນຈານ, ການຈັດການຢູ່ໃນພະແນກຈັດລ້ຽງ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຮ້ານອາຫານ. 

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການເງິນ, ເອກະສານທາງການເງິນ, ມູນຄ່າເງິນຕາເວລາ, ການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໝູນວຽນ, ການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໄລຍະຍາວ ແລະ ງົບປະມານທຶນ.

ສຶກສາກ່ຽວກັບພະແນກງານຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງແຮມເຊັ່ນ: ການຕ້ອນຮັບ, ຮັບຈອງຫ້ອງພັກ, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກແມ່ບ້ານ, ເຕັກໂນໂລຢີກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳໂຮງແຮມເຊັ່ນ: ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນໂຮງແຮມ.