ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຈັດການຮຽນ-ການສອນ 16 ອາທິດ

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການເງິນ, ເອກະສານທາງການເງິນ, ມູນຄ່າເງິນຕາມເວລາ, ການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໝູນວຽນ, ການບໍລິຫານຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນໄລຍະຍາວ ແລະ ງົບປະມານທຶນ.

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການບັນຊີ ຫຼັກການລົງບັນຊີ, ການລົງບັນຊີຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ, ການຄິດ ໄລ່ອາກອນ ແລະ ການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນພະນັກງານ, ການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງບໍລິສັດ. 


ຄວາມໝາຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ປະເພດ, ກິດຈະກຳ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃນການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ. 

ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການຮຽນຮູ້ພຶດຕິກຳ, ແນວຄວາມຄິດ, ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດ ສິນໃຈ, ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ, ຄວາມຕ້ອງການຕາມທຳມະຊາດ, ຄວາມແຕກຕ່າງຕາມສັນຊາດ ແລະ ຕະຫຼາດກັບ ພຶດຕິກຳຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.